Regulamin Konkursu „Rada na start” na profilu brandandpeople na portalu Facebook

18.11.2019

Regulamin Konkursu „Rada na start” na profilu brandandpeople na portalu Facebook

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Rada na start” (zwanego dalej „Konkursem”).

 • 1. [Postanowienia ogólne]
 1. Organizatorem konkursu jest Brand and People Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 49/29, 00-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584233 posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5223044008
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem http:/www.facebook.com/ (dalej „Serwis Facebook”), za pośrednictwem strony prowadzonej przez Organizatora w Serwisie Facebook, dostępnej pod adresem https:/www.facebook.com/brandandpeople/ w dniach od 18.11.2019 r. do 24.11.2019 r. do godziny 23:59.
 3. Organizator jest jednocześnie fundatorem nagrody.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na automatach, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Serwis Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Adresatem informacji wysyłanych przez uczestników Konkursu jest wyłącznie Organizator, a nie Serwis Facebook.
 6. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
 • 2. [Warunki udziału w Konkursie]

Udział w Konkursie może wziąć każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada własne konto w Serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi użytkowników tego serwisu, przy zakładaniu którego podała swoje prawdziwe dane osobowe;

b) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

d) zaakceptowała postanowienia Regulaminu;

e) wyraziła zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych zgodnie z treścią § 6 ust. 2 Regulaminu.

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora, Koordynatora oraz podmiotów z nimi powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną zatrudnienia. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonka, rodziców, rodzeństwo, małżonków rodzeństwa, krewnych i powinowatych.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby posiadające konta w Serwisie Facebook, które są kontami osób fikcyjnych lub zawierają treści obraźliwe bądź sprzeczne z zasadami obowiązującymi użytkowników tego serwisu.
 3. Organizator dokona weryfikacji spełnienia przez określonego uczestnika Konkursu warunków określonych w ustępach 1 – 3 powyżej. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z tych warunków, a w szczególności, gdy okaże się, że dane osobowe uczestnika Konkursu podane przez niego przy zakładaniu konta w Serwisie Facebook są nieprawdziwe lub, że konto uczestnika Konkursu w Serwisie Facebook jest kontem osoby fikcyjnej albo podszywa się pod konto innego użytkownika Serwisu Facebook, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia danego uczestnika z Konkursu lub odmowy wydania uczestnikowi nagrody.
 4. Organizator w wyjątkowych okolicznościach w celu weryfikacji uczestnika konkursu, będzie zobligowany do poproszenia o skan dowodu osobistego, w celu potwierdzenia danych zawartych w aplikacji konkursowej.
 5. Ponadto Organizator będzie uprawniony do wykluczenia danego uczestnika z Konkursu lub odmowy wydania uczestnikowi nagrody, gdy uczestnik w związku z udziałem w Konkursie podejmie działania sprzeczne z prawem, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwie.
 • 3. [Przebieg Konkursu i sposób wyłonienia Zwycięzcy]
 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 18.11.2019 r. do 24.11.2019 r. do godziny 23:59.
 2. Konkurs polega na dodaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym.
 3. Uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie.
 4. O wygranej decyduje Jury.
 5. Jury zostanie powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.
 • 4. [Nagroda]
 1. Nagrodą w konkursie jest książka „Zawód Rekruter: By pracowali długo i szczęśliwie”, autorka Agata Łotowska, wydawnictwo OnePress wraz z imienną dedykacją autorki.
 2. O wygraniu nagrody, uczestnik Konkursu uprawniony do jej otrzymania, zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej na Facebooku przesłanej przez pracownika Organizatora.
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie ich imienia oraz nazwiska w komentarzu pod konkursem w ramach informacji o przyznaniu im nagrody.
 4. Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez uczestnika Konkursu, uprawnionego do nagrody, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania Komunikatu, informacji na jaki adres mailowy ma zostać przekazana nagroda.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika, Konkursu a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku roszczenia uczestnika Konkursu wobec Organizatora wygasają w całości.
 6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, czy uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagród, do czasu wykazania przez uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie.
 7. Nieodebranie nagrody przesłanej zgodnie z ustępem poprzedzającym (niepodjęcie przesyłki zawierającej nagrodę) oznacza zrzeczenie się przez Zwycięzcę prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich jego roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 • 5 [Reklamacje]

Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu oraz wydania nagrody, należy przesyłać na piśmie na adres: Brand and People Sp. z o.o. ul. Bartycka 22A; 00-716 Warszawa

 1. Reklamację można przesyłać przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 10 dni od dnia jego zakończenia (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika Konkursu, a także powody jej złożenia oraz ich uzasadnienie.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora rozstrzygającej reklamację listem poleconym wysłanym w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na adres podany w reklamacji. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Zapytania dotyczące zasad Konkursu można przesyłać na adres poczty elektronicznej: brandandpeople@brandandpeople.pl
 • 6 [Ochrona danych osobowych]
 1. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w zakresie, w jakim zostaną przez nich podane przy zakładaniu kont w Serwisie Facebook, a także w toku wykonywania czynności wymaganych przez Regulamin do otrzymania przez Zwycięzcę nagrody, w celu: przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego Zwycięzcy, ogłoszenia Zwycięzcy, wydania nagrody Zwycięzcy.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze. zm.) w drodze umowy zawartej na piśmie.
 4. Z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 3 powyżej, po zakończeniu Konkursu i dopełnieniu przez Organizatora obowiązków prawnych związanych z wydaniem nagrody Zwycięzcy dane osobowe uczestników Konkursu zostaną usunięte ze zbioru Organizatora.
 5. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Prawo to uczestnik może wykonać przesyłając odpowiednie żądanie listem poleconym na adres
 6. Z chwilą usunięcia, wskutek żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, danych osobowych uczestnika Konkursu ze zbioru Organizatora uczestnik ten traci możliwość brania udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
 7. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • 7 [Odpowiedzialność Organizatora]
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagrody przez Zwycięzcę, bez względu na przyczynę tego stanu rzeczy, chyba że do nieodebrania nagrody doszło wyłącznie z winy Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności nie jest zobowiązany do zapewnienia rekompensaty finansowej w przypadku ewentualnej niemożności wykorzystania nagrody przez Zwycięzcę, bez względu na przyczynę tego stanu rzeczy, w tym także w sytuacji gdy przyczyną są ograniczenia zdrowotne osób deklarujących chęć wykorzystania nagrody.
 3. Wszelkie reklamacje lub roszczenia związane z wykorzystaniem nagrody, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu Zwycięzca powinien kierować do Organizatora.
 • 8 [Postanowienia końcowe]
 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień uczestników Konkursu, Organizatora oceniany jest na podstawie zapisów Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników Konkursu.
 5. O każdorazowej zmianie Regulaminu uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani poprzez opublikowanie informacji o dokonaniu zmiany oraz zmienionych postanowień Regulaminu na Fanpage’u. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

Kontakt

BrandandPeople Sp. z o.o.
Odwiedź nas na:
    Brand and People - profil facebook     Brand and People - profil LinkedIn

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera
© 2016 Brand&People - Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.